افشاگری جنجالی کریمی قدوسی از پشت پرده گرانی ارز توسط رئیس جمهور و دولت

افشاگری جنجالی کریمی قدوسی از پشت پرده گرانی ارز توسط رئیس جمهور و دولت

افشاگری جنجالی کریمی قدوسی از پشت پرده گرانی ارز توسط رئیس جمهور و دولت

در این مطلب فیلم مجلس جدید را برایتان قرار میدهیم که جالب و دیدنی است.


افشاگری جنجالی کریمی قدوسی نماینده مجلس از پشت پرده گرانی ارز توسط رئیس جمهور و دولت

 

منبع خبر : فرهاد هریری
تحقیق در خصوص صحت ماجرا با خواننده می باشد و این مطب فقط یک مطلب بازنشری است…