ربات

ربات ربات انسان نما که میتوان گفت حداکثرویژگی های یک انسان ازلحاظ حرکات واحساسات رادربرمی گیرد  وهرروز برویژگی های بیشتری براین ربات انسان نما افزوده می شود . (بیشتر…) ...

Post Title