ارور X0000225  An unexpected error has occurred واقعا مال چیه

ارور X0000225 که به صورت زیر است واقعا علتش چیست؟؟؟

0xc0000225 unexpected error

 

ادامه

تاریخ : ۲۰ شهریور ۹۴ ساعت : ۲۰:۵۲

طراحی شده توسط : عصر اطلاعات تاسیس : ۱۶ دی ۱۳۹۲