ارور X0000225  An unexpected error has occurred واقعا مال چیه

ارور X0000225 که به صورت زیر است واقعا علتش چیست؟؟؟ 0xc0000225 unexpected error   (بیشتر…) ...

Post Title